Закон за меценатството

ЗАКОН ЗА МЕЦЕНАТСТВОТО

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с безвъзмездно предоставяне на помощ от физически и юридически лица, наричани по-нататък “меценати”, за създаване, съхранение и популяризиране на произведения на културата.

Чл. 2. Законът цели да стимулира физическите и юридическите лица да подпомагат развитието на българската култура.

Чл. 3. (1) Произведение на културата по този закон е всяко произведение на изкуството, създадено в резултат на творческа дейност и изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като: 1. литературни произведения и преводи на литературни произведения; 2. публицистични произведения; 3. музикални произведения и звукозаписи на музикални произведения; 4. аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби; 5. сценични произведения; 6. филми и други аудио- и аудиовизуални произведения; 7. произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти; 8. произведения на архитектурата; 9. произведения на художествената и документалната фотография; 10. произведения на изкуството, създадени с помощта на компютърна програма; 11. изпълнения на артисти-изпълнители.

(2) Дейностите по извършването на археологически проучвания, реставрация и консервация, свързани с опазване на културноисторическото наследство, са творческа дейност и за тях може да бъде предоставяна безвъзмездна помощ по смисъла на този закон.

 Чл. 4. (1) Меценат по смисъла на чл. 1 е всяко физическо или юридическо лице, което предоставя безвъзмездна помощ за създаване, съхранение или популяризиране на произведения на културата при условията и по реда на този закон.

(2) Лице, получател на безвъзмездна помощ от меценат, дължи само изпълнение на предмета на договора, определен съгласно чл. 11, ал. 6 и 7.

(3) По смисъла на този закон не са меценати: 1. държавата; 2. общините; 3. търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие; 4. държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон; 5. юридическите лица с нестопанска цел с държавно или общинско участие; 6. бюджетните предприятия.

(4) Подпомагането не може да бъде в полза на свързани лица по смисъла на § 1, ал. 1, т. 1 – 8 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.

Чл. 5. Меценатство е безвъзмездно предоставяне на помощ за създаване, съхранение или популяризиране на произведения на културата пряко и/или чрез организации, подпомагащи културата, регистрирани по този закон.

Пълният текст на закона може да намерите тук.