Членство

Членство

Членове на сдружението могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица, които желаят да допринесат за постигане целите на сдружението. Членовете могат да бъдат редовни и почетни.

Придобиване на членство

Членството в сдружението е доброволно.

Кандидатът за редовен член подава писмена молба до управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Кандидатите – юридически лица представят с молбата удостоверение за актуално състояние и решението на управителните си органи за членство в сдружението.

Управителният съвет внася молбата за гласуване задължително на следващото си заседание. Членството се придобива от датата на решението на управителния съвет.

Почетни членове могат да бъдат граждани, организации и търговски дружества, които имат особени заслуги и отношение към осъществяването на целите на сдружението, както и физически лица, които поради своето служебно или обществено положение, функциите си или доказания си опит са в състояние да допринесат значително за постигане целите на сдружението. Почетните членове могат да участват в работата на общото събрание със съвещателен глас.

Ако желаете да станете член на Българско Музикално Сдружение ще ни бъде приятно да се свържете с нас.