Удостоверения

• Удостоверение № 6/18.01.2010 г. от Министерство на културата за регистрация на Българско Музикално Сдружение като организация, подпомагаща културата

• Удостоверение № 18 (560)/24.03.2010 г. от Министерство на културата за регистрация на Българско Музикално Сдружение като организация вписана в регистъра на министерството по чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила на културата

• Удостоверение № 002/18.05.2005 г. от Министерство на правосъдието за вписване на Българско Музикално Сдружение в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност