Устав

У С Т А В

на

СДРУЖЕНИЕ С ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

,,БЪЛГАРСКО МУЗИКАЛНО СДРУЖЕНИЕ”

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) СДРУЖЕНИЕ ,,БЪЛГАРСКО МУЗИКАЛНО СДРУЖЕНИЕ”, наричано по-долу за краткост „сдружението“, е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

(2) Сдружението е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.

(3) ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ на ,,БЪЛГАРСКО МУЗИКАЛНО СДРУЖЕНИЕ” е АКАДЕМИК  ВАСИЛ ИВАНОВ КАЗАНДЖИЕВ.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2. (1) Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието ,,БЪЛГАРСКО МУЗИКАЛНО СДРУЖЕНИЕ”, което може допълнително да се изписва и на чужд език.

(2) Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл. 3. Седалището на Сдружението е гр. София, а адресът на неговото управление е: гр. София, район „Сердика“, ул. „Поп Богомил“ № 23, ет. 2.

ЦЕЛИ

Чл. 4. Основни цели на сдружението са: да развива, популяризира и утвърждава българската музикална култура; да запази традициите на българската музика; да утвърждава в обществото значимостта на българската художествена музика, както и да я популяризира сред най-широка публика посредством съвременните информационни технологии; да подпомага създаването, публикуването и концертното представяне на нови произведения, както на вече утвърдени, така и на млади български композитори; да подпомага и инициира предлагането на квалифицирано музикално обучение на заинтересовани лица – професионалисти и любители – с цел повишаване на тяхната музикална квалификация и обща музикална култура; да си сътрудничи с българското правителство и национални институции, съдействайки при необходимост за представянето на българската музикална култура в чужбина; да взаимодейства с подобни международни сдружения и фондации, както за популяризирането на българската музика в чужбина, така и за гастролирането у нас на световно утвърдени автори, изпълнители и музиканти; да организира и подпомага създаването и разпространението на мултимедийни продукти с българска художествена музика; да представлява и защитава интересите на своите членове пред трети лица и държавни органи.

СРЕДСТВА  ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл. 5. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели са: Организирането на концертна дейност в страната и чужбина на водещи музикални формации; организирането и провеждането на музикални семинари и майсторски класове за млади професионалисти и студенти с участието на изтъкнати български преподаватели, както и на чуждестранни лектори; организирането на конкурси за млади таланти в областта на музиката; организирането на музикални фестивали с участието на изтъкнати български изпълнители, както и на световно известни музиканти; организиране на образователни концерти в училища и университети в страната с цел повишаване общата музикална култура; издаване на партитури на съвременни автори; взаимодействие със съответните държавни, обществени, и частни институции за осъществяването на проекти за развиване и подпомагане на българската музикална култура; взаимодействие с международни културни организации по осъществяване на съвместни музикални проекти.

Пълно съдържание на устава в PDF